Bättre rätt till pantent m.m.

I avgörandet klargör Högsta domstolen dels vad som gäller för av konkursgäldenären ingångna avtal i förhållande till konkursboet och dels vilken sakrättslig verkan som en av medkontrahenten avgiven och obligationsrättsligt giltig hävningsförklaring före utmätning eller konkurs får.

NJA 2010 s. 617

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar