Återvinningstalan – prorogationsklausul

Enligt Högsta domstolen är ett konkursbo vid en återvinningstalan avseende konkursgäldenärens avtal varken bundet av eller kan grunda någon rätt på det prorogations- eller skiljeavtal som kan gälla för avtalsförhållandet. Den i målet aktuella prorogationsklausulen saknade därför betydelse för domsrätts- och forumfrågorna.

NJA 2010 s. 734

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar