Nyheter från maj 2011 ↓

Återställande av försutten tid

Hovrätten biföll i beslut en ansökan återställande av försutten tid sedan klaganden av tingsrätten fått felaktig information om när slutredovisningen kom in till tingsrätten.

Svea hovrätt, 2010-12-27, Ö 8926-19

Huvudsakliga intressen

Hovrätten fann efter förebringad utredning att gäldenär, som varit yrkesverksam, hade bedrivit sin yrkesverksamhet i Sverige. Därmed ansågs han ha sina huvudsakliga intressen här.

Svea hovrätt 2011-05-11, Ö 10582-10

Fråga om edition

Domstolen avslog ett yrkande om föreläggande att ett konkursbo skulle förpliktas att förete det revisorsutlåtande som konkursboet inhämtat i sin konkursutredning,

NJA 2011 s. 241.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift skall påföras konkursboet och inte konkursförvaltaren personligen.

Miljödomstolen, Nacka tingsrätt, 2011-04-18, M 5991-10

Mark- och bygglov

Ett efter konkurs upplöst bolag ansågs inte ha partshabilitet i talan rörande mark. och bygglov.

Kammarrätten i Stockholm 2011-04-12, 4197-10

Överta talan

En konkursgäldenär väckte under pågående konkurs talan mot annan om egendom av beskaffenhet att kunna höra till boet. Sedan tingsrätten berett konkursboet tillfälle att överta den väckta talan förklarade sig konkursboet för närvarande inte kunna överta käromålet. Tingsrätten prövade därefter frågan om talerätt och kom då fram till att käromålet avsåg egendom som tillhörde konkursboet varför talan avvisades. Detta beslut undanröjdes av hovrätten, som fann att tingsrätten borde ha inväntat ett slutligt ställningstagande från konkursboet innan talan avvisades, se RH 2010:68.

RH 2010:68