Överta talan

En konkursgäldenär väckte under pågående konkurs talan mot annan om egendom av beskaffenhet att kunna höra till boet. Sedan tingsrätten berett konkursboet tillfälle att överta den väckta talan förklarade sig konkursboet för närvarande inte kunna överta käromålet. Tingsrätten prövade därefter frågan om talerätt och kom då fram till att käromålet avsåg egendom som tillhörde konkursboet varför talan avvisades. Detta beslut undanröjdes av hovrätten, som fann att tingsrätten borde ha inväntat ett slutligt ställningstagande från konkursboet innan talan avvisades, se RH 2010:68.

RH 2010:68

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar