Nyheter från juni 2011 ↓

Återvinningstalan – rätt svarande?

Högsta domstolen ansåg till skillnad från underrätterna att konkursgäldenären var rätt svarande när talan om återvinning inleddes efter det att svaranden försatts i konkurs. Underrätterna hade ansett talan skulle ha väckts mot svarandens konkursbo.

NJA 2011 s. 306

Kvittning skattekontot

Skatteverket har ansetts ha rätt att kvitta ett överskott på konkursgäldenärens skattekonto mot regressfordran för utbetalad lönegaranti. Då statens fordran som sin väsentliga grund hade anställningsavtalen mellan de anställda och konkursgäldenären, som ingåtts före konkursbeslutet, och staten inträtt i arbetstagarnas rätt, fick statens regressfordran göras gällande i konkursen och kunde därmed kvittas mot överskottet på skattekontot.  

Göta Hovrätt dom 2011-03-14, FT 2984-10