Kvittning skattekontot

Skatteverket har ansetts ha rätt att kvitta ett överskott på konkursgäldenärens skattekonto mot regressfordran för utbetalad lönegaranti. Då statens fordran som sin väsentliga grund hade anställningsavtalen mellan de anställda och konkursgäldenären, som ingåtts före konkursbeslutet, och staten inträtt i arbetstagarnas rätt, fick statens regressfordran göras gällande i konkursen och kunde därmed kvittas mot överskottet på skattekontot.  

Göta Hovrätt dom 2011-03-14, FT 2984-10

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar