Återvinningstalan – rätt svarande?

Högsta domstolen ansåg till skillnad från underrätterna att konkursgäldenären var rätt svarande när talan om återvinning inleddes efter det att svaranden försatts i konkurs. Underrätterna hade ansett talan skulle ha väckts mot svarandens konkursbo.

NJA 2011 s. 306

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar