Svensk domsrätt vid konkursansökan

Trots att gäldenären, en fransk medborgare, var folkbokförd i Sverige, godtog hovrätten de omständigheter som gäldenären åberopat till stöd för sitt påstående att han hade sina huvudsakliga intressen i Frankrike sedan 2008.

Svea hovrätt beslut 2011-06-21, Ö 3232-11.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar