Nyheter från september 2011 ↓

Klar och förfallen skuld

På den utredning som förebringades ansåg hovrätten att det starkt kunde ifrågasättas om gäldenären var skyldig att erlägga någon ytterligare betalning till konkurssökanden. Konkurssökanden, som var ett bensinbolag, hade levererat drivmedel till gäldenären för att några dagar senare beröva gäldenären praktiskt taget alla möjligheter att sälja drivmedlet från servicestationen. Den fordran som åberopats i målet var därför inte klar och förfallen i konkurslagens mening.

Göta hovrätt 2011-07-15, Ö 1707-11.

Rättegångskostnader

Högsta domstolen konstaterade att tingsrätten innan den avskrev målet sedan käranden återkallat sin talan då svaranden försatts i konkurs skulle ha berett konkursbolaget tillfälle att yttra sig och framställa yrkanden. Från konkursboet hade tingsrätten inhämtat att boet inte inträdde i målet. Högsta domstolen ansåg att åtgärden att avskriva målet utan att först låta konkursbolaget yttra sig utgjorde ett sådant rättegångsfel som medförde att det förelåg synnerliga skäl för att överklagandet skulle prövas av hovrätten.

NJA 2010 N:59

SAAB:s rekonstruktion

Hovrättens majoritet konstaterade mot bakgrund av uttalandena i förarbetena att rättens prövning av en ansökan om företagsrekonstruktion skall vara förhållandevis summarisk. Prövningen skall inriktas på om det finns objektiva förutsättningar för att en företagsrekonstruktion skall lyckas. Den kommer dessutom att tämligen omgående följas av ytterligare bedömningar när ett mer tillförlitligt underlag föreligger. Hovrätten gjorde här bedömningen att en mer grundlig utredning kan visa att förutsättningar för en framgångsrik företagsrekonstruktion finns. Det förelåg då inte skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstuktionen inte kan uppnås.

Hovrätten för Västra Sverige 2011-09-21, ÖÄ 3869-11.