Rättegångskostnader

Högsta domstolen konstaterade att tingsrätten innan den avskrev målet sedan käranden återkallat sin talan då svaranden försatts i konkurs skulle ha berett konkursbolaget tillfälle att yttra sig och framställa yrkanden. Från konkursboet hade tingsrätten inhämtat att boet inte inträdde i målet. Högsta domstolen ansåg att åtgärden att avskriva målet utan att först låta konkursbolaget yttra sig utgjorde ett sådant rättegångsfel som medförde att det förelåg synnerliga skäl för att överklagandet skulle prövas av hovrätten.

NJA 2010 N:59

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar