SAAB:s rekonstruktion

Hovrättens majoritet konstaterade mot bakgrund av uttalandena i förarbetena att rättens prövning av en ansökan om företagsrekonstruktion skall vara förhållandevis summarisk. Prövningen skall inriktas på om det finns objektiva förutsättningar för att en företagsrekonstruktion skall lyckas. Den kommer dessutom att tämligen omgående följas av ytterligare bedömningar när ett mer tillförlitligt underlag föreligger. Hovrätten gjorde här bedömningen att en mer grundlig utredning kan visa att förutsättningar för en framgångsrik företagsrekonstruktion finns. Det förelåg då inte skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstuktionen inte kan uppnås.

Hovrätten för Västra Sverige 2011-09-21, ÖÄ 3869-11.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar