Nyheter från november 2011 ↓

Anmälan till arbetsförmedlingen

Lönegarantilagen 25 § 2 st. föreskriver att uppsägningslön inte får utbetalas om inte arbetstagaren visar att han varit anmäld som arbetssökande till den offentliga arbetsförmedlingen. Denna regel kan inte längre tillämpas. Artiklarna 3 och 4 i rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens enligt dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/74/EG av den 23 september 2002 skall tolkas så att de utgör hinder att i nationell lagstiftning ställa krav på registrering som arbetssökande.

EU-domstolen 2011-11-17, mål C-435/10.

Preskription av anspråk på återvinning

Ett återvinningskrav, som avser vinstutdelning, dvs. en fordran, omfattas av allmän preskription. Utgångspunkten för fordrans uppkomst och därmed för beräkning av preskriptionstiden bör enligt Högsta domstolen vara den disposition som återvinningskravet riktas mot om kravet är av sådant slag att det kan preskriberas. Två justietieråd var skiljaktiga.

NJA 2011 s. 755.

Återvinning av fastighetsöverlåtelse

Hovrätten i likhet med tingsrätten tillämpade 4 kap. 6 § andra stycket konkurslagen på en fastighetsöverlåtelse. Därvid konstaterade hovrätten att frågan om gåvoavsikt fanns skall avgöras på objektiva grunder. Det spelade därför ingen nämnvärd roll om de berörda personerna verkligen hyste gåvoavsikt när transaktionen skedde. Enligt hovrätten ger lagrummets andra stycke i största utsträckning uttryck för samma omständigheter som kravet på en objektivt bestämd gåvoavsikt. Frågan om gåvoavsikt funnits tillför då inget ytterligare. I övrigt fann hovrätten att fastighetens värde var högre än köpeskillingen och att de använda reverserna genom sin långa löptid kraftigt minskade den verkliga köpeskillingen.

Göta hovrätt 2011-10-17, T 48-11.