Återvinning av fastighetsöverlåtelse

Hovrätten i likhet med tingsrätten tillämpade 4 kap. 6 § andra stycket konkurslagen på en fastighetsöverlåtelse. Därvid konstaterade hovrätten att frågan om gåvoavsikt fanns skall avgöras på objektiva grunder. Det spelade därför ingen nämnvärd roll om de berörda personerna verkligen hyste gåvoavsikt när transaktionen skedde. Enligt hovrätten ger lagrummets andra stycke i största utsträckning uttryck för samma omständigheter som kravet på en objektivt bestämd gåvoavsikt. Frågan om gåvoavsikt funnits tillför då inget ytterligare. I övrigt fann hovrätten att fastighetens värde var högre än köpeskillingen och att de använda reverserna genom sin långa löptid kraftigt minskade den verkliga köpeskillingen.

Göta hovrätt 2011-10-17, T 48-11.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar