Preskription av anspråk på återvinning

Ett återvinningskrav, som avser vinstutdelning, dvs. en fordran, omfattas av allmän preskription. Utgångspunkten för fordrans uppkomst och därmed för beräkning av preskriptionstiden bör enligt Högsta domstolen vara den disposition som återvinningskravet riktas mot om kravet är av sådant slag att det kan preskriberas. Två justietieråd var skiljaktiga.

NJA 2011 s. 755.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar