Anmälan till arbetsförmedlingen

Lönegarantilagen 25 § 2 st. föreskriver att uppsägningslön inte får utbetalas om inte arbetstagaren visar att han varit anmäld som arbetssökande till den offentliga arbetsförmedlingen. Denna regel kan inte längre tillämpas. Artiklarna 3 och 4 i rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens enligt dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/74/EG av den 23 september 2002 skall tolkas så att de utgör hinder att i nationell lagstiftning ställa krav på registrering som arbetssökande.

EU-domstolen 2011-11-17, mål C-435/10.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar