Konkursavgifter 2012

Konkursansökan, egen
ansökan och rättshjälp fri: 500 kr

Bevis, från Bolagsverket,
om att någon inte är i konkurs: 100 kr

Bevis, från Bolagsverket,
om den som är i konkurs: 100 kr

Efterbevakningsavgift.
Tre hundradelar av det prisbasbelopp som gäller (44 000 för 2012) när efterbevakningen kommer in till
tingsrätten: 1 320 kr

Taxa för
förvaltararvode,
exklusive mervärdesskatt: 9 700 kr

– Gräns för
överskridande, exklusive mervärdesskatt: 14 550 kr

Tillsynsavgift.
Endast vid ordinär utdelning, 11 kap 1-8 §§ KonkL.

Av i konkursen slutligt fastställda sammanlagda
förvaltararvoden utan mervärdesskatt upp till 200 000 kronor: 5 %

Av överstigande del: 2 %

Avgifter för tingsrättens information om beslut och åtgärder under konkursen                      

Konkurs med konkursbeslut från och med mars 2003.

Kungörandeavgift;  3 000 kr

Kallelseavgift 325 kr

Tumregelsbelopp
för förfarande enligt 10 kap. 4 § 1 KonkL och för efterutdelning enligt 11 kap. 21 § 2 st. KonkL. Vad som svarar mot den taxa för förvaltararvode, inklusive mervärdesskatt, som gäller dagen per upprättande av slutredovisning enligt respektive 13 kap. 2 § 3 och 13 kap. 2 § 6
KonkL: 12 125 kr

Högsta belopp för
konkurssökande borgenärs enligt 14 kap. 3 § KonkL vid avskrivning 

En tiondel av det prisbasbelopp som gällde när konkursbeslutet meddelades:                                                 

2011 4 280 kr

2012 4 400 kr

Lägsta belopp vid utbetalning av fastställd utdelning,

11 kap. 13 a § KonkL. I beloppet inräknas ränta enligt 11 kap. 13 § KonkL: 100 kr

Stämningsansökan
i lönegarantimål och i mål om klander av konkursförvaltares slutredovisning, rättshjälp fri: 450 kr

Hans Elliot

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar