Nyheter från januari 2012 ↓

Ordinära betalningar

Hovrätten fann att betalningarna varit ordinära och att detta förhållande inte påverkades av att konkursbolaget hade varit i dröjsmål med avskiljandet av de aktuella misstagsbetalningarna och att skulden hade betalats med medel, vartill återvinningsvarandens sakrättsliga skydd gått förlorat.

Svea hovrätt 2011-12-16, T 4975-10.

 

Ordinära betalningar

Av den betalningshistorik som återvinningsvaranden åberopade framgick att både fakturabelopp och tid för betalning hade varierat avsevärt under den period som parternas avtalsförhållande varat. Det framgick även att större fakturabelopp vanligen hade delats upp i mindre betalningar. De i målet aktuella betalningarna var försenade betalningar av en större faktura. Varken summan, uppdelningen eller förseningen ansågs dock avvika från det i viss mån utvecklade mönstret. Betalningarna föreföll inte heller ha påverkats av konkursbolagets förestående konkurs. Betalningarna ansågs därför som ordinära.

Svea hovrätt 2011-11-25, T 4422-1.

Revisorns förmånsrätt

Bestämmelsen i 10 a § förmånsrättslagen omfattar i fråga om aktiebolag sådana författningsregelerade åtgärder som endast kan utföras av bolagets revisor och som denne på grund av sin ställning är skyldig att utföra. Förmånsrätten omfattar då bl.a. granskning av en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen i den mån granskning numera krävs, jfr 1 kap. 12 b § aktiebolagslagen.

Högsta domstolen 2011-10-13, mål Ö 2710-09.

Ansvaret för motparts rättegångskostnader

Med hänvisning till att målet inrymt relativt komplicerade sakomständigheter och aktualiserat rättsfrågor inom ett flertal rättsområden ansåg hovrätten att konkursboets processföring inte hade präglats av någon vårdslöshet eller försumlighet. Hovrätten ansåg därför att det inte fanns förutsättningar att ålägga ombudet eller ställföreträdaren betalningsansvar för svarandens rättegångskostnader.

Svea hovrätt dom 2011-06-21, T 4454-10.