Ansvaret för motparts rättegångskostnader

Med hänvisning till att målet inrymt relativt komplicerade sakomständigheter och aktualiserat rättsfrågor inom ett flertal rättsområden ansåg hovrätten att konkursboets processföring inte hade präglats av någon vårdslöshet eller försumlighet. Hovrätten ansåg därför att det inte fanns förutsättningar att ålägga ombudet eller ställföreträdaren betalningsansvar för svarandens rättegångskostnader.

Svea hovrätt dom 2011-06-21, T 4454-10.

 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar