Revisorns förmånsrätt

Bestämmelsen i 10 a § förmånsrättslagen omfattar i fråga om aktiebolag sådana författningsregelerade åtgärder som endast kan utföras av bolagets revisor och som denne på grund av sin ställning är skyldig att utföra. Förmånsrätten omfattar då bl.a. granskning av en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen i den mån granskning numera krävs, jfr 1 kap. 12 b § aktiebolagslagen.

Högsta domstolen 2011-10-13, mål Ö 2710-09.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar