Ordinära betalningar

Av den betalningshistorik som återvinningsvaranden åberopade framgick att både fakturabelopp och tid för betalning hade varierat avsevärt under den period som parternas avtalsförhållande varat. Det framgick även att större fakturabelopp vanligen hade delats upp i mindre betalningar. De i målet aktuella betalningarna var försenade betalningar av en större faktura. Varken summan, uppdelningen eller förseningen ansågs dock avvika från det i viss mån utvecklade mönstret. Betalningarna föreföll inte heller ha påverkats av konkursbolagets förestående konkurs. Betalningarna ansågs därför som ordinära.

Svea hovrätt 2011-11-25, T 4422-1.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar