Nyheter från februari 2012 ↓

Återvinning till konkursbo

Hovrätten ansåg inte att en köpares avhämtande kort före konkursen av tidigare förvärvade och betalade maskiner kunde jämställas med betalning av skuld enligt 4 kap. 10 § konkurslagen. Avhämtandet ansågs inte heller otillbörligt enligt 4 kap. 5 § konkurslagen. Maskinerna hade betalats 2008-12-03 medan konkursen inträffade 2009-04-29.

Göta hovrätt 2011-12-22, T 1906-11.

Arvode till förvaltare

Hovrätten reducerade förvaltarens arvode med 135 000 kr från av tingsrättens godtagna 600 375 kr. Hovrätten anförde bl.a. att arbetsredogörelsen varit svårbedömd. Ofta använde förvaltaren svepande formuleringar som ”omfattande”, ”olika anbud” och ”ett antal förfrågningar”. Vidare ansåg hovrätten att det inte ingått i förvaltarens uppdrag att upprätta arbetsgivarintyg då förvaltaren kunnat hänvisa till den tidigare ställföreträdaren. I förvaltarens uppdrag hade inte heller ingått att biträda Skatteverket med revision. Av arbetsredogörelsen gick inte att utläsa vilket arbete förvaltaren själv nedlagt på förvaltarberättelsen då förvaltaren i stor utsträckning anlitat ett konsultbolag att granska konkursbolagets bokföring. Förvaltaren hade haft biträde av berörd bank med kundfordringarna och egendomens försäljning, varvid även en auktionsfirma anlitats. Slutligen prutade hovrätten arvodet för arbetsredogörelsen från 18 000 kr till 9 000 kr.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2011-11-09, Ö 378-11.

Reservationsvis bevakning

Hovrätten fastställde tingsrättens beslut att godkänna förvaltarens anmärkning mot Skatteverkets reservationsvisa bevakning. Enligt hovrätten har den borgenär som bevakar reservationsvis bl.a. att ange skälen till varför fordrans belopp inte kan anges. Grunden får inte anges i allmänna eller svävande ordalag.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2011-09-21, Ö 244-11.