Nyheter från mars 2012 ↓

Återställande av försutten tid

Den tid inom vilken klander av slutredovisning i konkurs får väckas är en sådan tid som kan återställas, se NJA 1988 s. 520. En ansökan om återställande av försutten tid skall delges motparten som skall föreläggas att yttra sig, se 58 kap. 6 och 12 §§ rättegångsbalken. Högsta domstolen undanröjde hovrättens beslut och återförvisade målet för fortsatt handläggningen sedan hovrätten hade bifallit en ansökan utan att dessförinnan bereda konkursförvaltaren möjlighet att yttra sig.

Högsta domstolen 2012-03-22, Ö 481-11.

Obefogad konkursansökan

En i sig behörig firmatecknare överskred sin befogenhet när han utan föregående beslut av bolagsstämma eller styrelse ansökte om bolagets försättande i konkurs. En oenig Högsta domstol anser att konkursbolaget enligt 2 kap. 22 § konkurslagen måste visa att det inte är på obestånd för att få konkursbeslutet upphävt.

NJA 2012 s. 97.