Återställande av försutten tid

Den tid inom vilken klander av slutredovisning i konkurs får väckas är en sådan tid som kan återställas, se NJA 1988 s. 520. En ansökan om återställande av försutten tid skall delges motparten som skall föreläggas att yttra sig, se 58 kap. 6 och 12 §§ rättegångsbalken. Högsta domstolen undanröjde hovrättens beslut och återförvisade målet för fortsatt handläggningen sedan hovrätten hade bifallit en ansökan utan att dessförinnan bereda konkursförvaltaren möjlighet att yttra sig.

Högsta domstolen 2012-03-22, Ö 481-11.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar