Återvinning – överföringar

Två överföringar från ett byggbolag till ett factoringbolag kort före konkursen var föremål för återvinningstvist. Det var ostridigt att byggbolaget hade belånat fakturor hos factoringbolaget såväl före som efter de nu aktuella transaktionerna. Hovrätten ansåg att det sätt på vilket parterna tillämpat belåningsavtalen hade stora likheter med s.k. avropsavtal. Hovrätten fann att byggbolaget hade tillgodogjort sig betalning enligt de aktuella belåningsavtalen och att båda bolagen synes ha inrättat sig efter samarbetet och de aktuella belångsavtalen. Det hade dock inte gått att utreda vem som på byggbolagets vägnar hade genomfört återbetalningarna och därigenom närmast godkänt belåningsavtalen. Den bristen i utredningen kunde enligt hovrätten inte falla tillbaka på factoringbolaget. Hovrättens slutsats blev att de ifrågasatta transaktionerna inte kunde anses som benefika och ogillade konkursboets talan.

Svea hovrätt 2012-04-27, mål T 3570-11.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar