Nyheter från juli 2012 ↓

Separationsrätt

Högsta domstolen fann i likhet med underinstanserna att generalagenten haft ett verkligt intresse av återförsäljarens/konkursbolagets försäljning av bilarna till tredje man och att avtalet därför var att betrakta som ett kommissionsavtal. Konkursboet hade därför ingen rätt till bilarna eller dess värde.

Högsta domstolen 2012-06-18, T 2542-10.

Rätt till kvittning

Ställföreträdaren medgavs rätt att kvitta sin lönefordran mot konkursbolaget mot den fordran som konkursboet erhållit på honom genom ett förlikningsavtal som rörande vissa anspråk som konkursbolaget haft på honom. Avgörandet belyser hur viktigt det är att konkursförvaltaren när ett konkursbo ingår avtal klargör vad som skall gälla i fråga om kvittningsrätt, se t.ex. NJA 1996 s. 368.

Högsta domstolen dom 2012-06-20, T 5537-10.

Återkallad konkursansökan

Sökanden återkallade sin konkursansökan sedan gäldenären betalat sin skuld. Trots att betalningen skedde först efter konkursansökan ogillade hovrätten sökandens anspråk på kostnadsersättning. Tidpunkten för betalningen ansågs inte utgöra tillräckligt skäl att frångå huvudregeln.

RH 2011:67.