Rätt till kvittning

Ställföreträdaren medgavs rätt att kvitta sin lönefordran mot konkursbolaget mot den fordran som konkursboet erhållit på honom genom ett förlikningsavtal som rörande vissa anspråk som konkursbolaget haft på honom. Avgörandet belyser hur viktigt det är att konkursförvaltaren när ett konkursbo ingår avtal klargör vad som skall gälla i fråga om kvittningsrätt, se t.ex. NJA 1996 s. 368.

Högsta domstolen dom 2012-06-20, T 5537-10.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar