Lönegaranti – statens rätt att kvitta

Högsta domstolen har nu bekräftat tingsrättens och hovrättens uppfattning att staten har kvittningsrätt för utgiven lönegaranti.

NJA 2012 s. 876.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar