Lönegaranti och ackord

Statens regressfordran för under företagsrekonstruktion utbetalad lönegaranti omfattas av ett fastställt ackord.

Kammarrätten i Göteborg, dom 2013-01-02, mål nr 5845-12.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar