Nyheter från februari 2013 ↓

Superförmånsrätt

Såväl tingsrätten som hovrätten fann att rekonstruktören hade lämnat sitt samtycke till det nya avtalet eller avrop enligt detta.

 

Hovrätten för övre Norrland, beslut 2013-02-01, Ö 1003-11.

Forum för talan om återvinning till konkursbo

Högsta domstolen fann att det är mest effektivt och i linje med skälen bakom insolvensförordningen att en av svenskt konkursbo väckt talan om återvinning mot bolag med säte i Norge prövas vid svensk domstol.

 

Högsta domstolen beslut 2013-01-31, Ö 743-11.

Resning

Högsta domstolen beviljade resning och upphävde konkursbeslutet sedan förvaltningsrätten beviljat anstånd med betalningen av de skatter och avgifter som legat till grund för konkursbeslutet. Bolaget hade inte några andra skulder. Bolaget delgavs förvaltningsrättens dom först sedan hovrättens beslut att ogilla bolagets överklagande av konkursbeslutet hade vunnit laga kraft.

 

Högsta domstolen beslut 2013-01-29, Ö 5565-12.

Arvode till rekonstruktör

Tvisten gällde arvode till en rekonstruktör i en misslyckad företagsrekonstruktion. Uppdraget hade utförts under tiden 18 juni – 31 augusti 2009 då bolaget försattes i konkurs. Arvodet uppgick till 746 700 kr inklusive mervärdesskatt. Konkursboet åberopade 4 kap. 4 § lagen om företagsrekonstruktion och 4 kap. 5/8 §§ konkurslagen. Såväl tingsrätten som hovrätten ogillade konkursboets talan. Då arvodet lyfts genom kvittning ansågs arvodet endast kunna prövas enligt 4 kap. konkurslagen. Domstolarna ansåg att konkursboet inte kunnat visa att ersättningen för rekonstruktionsuppdraget varit oskälig.

 

Svea hovrätt, dom 2013-01-28, mål T 10646-11.