Arvode till rekonstruktör

Tvisten gällde arvode till en rekonstruktör i en misslyckad företagsrekonstruktion. Uppdraget hade utförts under tiden 18 juni – 31 augusti 2009 då bolaget försattes i konkurs. Arvodet uppgick till 746 700 kr inklusive mervärdesskatt. Konkursboet åberopade 4 kap. 4 § lagen om företagsrekonstruktion och 4 kap. 5/8 §§ konkurslagen. Såväl tingsrätten som hovrätten ogillade konkursboets talan. Då arvodet lyfts genom kvittning ansågs arvodet endast kunna prövas enligt 4 kap. konkurslagen. Domstolarna ansåg att konkursboet inte kunnat visa att ersättningen för rekonstruktionsuppdraget varit oskälig.

 

Svea hovrätt, dom 2013-01-28, mål T 10646-11.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar