Nyheter från april 2013 ↓

Återvinning av arvode

En advokatfirma utställde en arvodesfaktura till den blivande konkursgäldenären för biträde som företagsrekonstruktör. Samtidigt hade rekonstruktören och dennes hustru en privat fakturaskuld på samma belopp till gäldenären för tillhandahållna tjänster under rekonstruktionen. Denna senare faktura förföll till betalning före advokatfirmans faktura. Fem dagar före konkursutbrottet fick advokatfirman betalat för sin fordran genom att gäldenären till advokatfirman överlät sin fordran på rekonstruktören och dennes hustru. Denne erlade därefter betalning till advokatfirman.

Hovrätten fann att betalningen inte kunde anses ordinär, att det var uppenbart att gäldenären var på obestånd redan vid tidpunkten för betalningen och att förfarandet inneburit en nackdel för övriga borgenärer. Betalningen skulle därför gå åter.

Svea hovrätt dom 2013-04-15, T 762-12.

Rättegångskostnader som massagäld

Ett konkursbo övertog konkursgäldenärens talan i ett vid konkursutbrottet pågående mål. Konkursboet meddelade senare att det återtog sin talan. Vid målets avskrivande från vidare handläggning ålades konkursboet att betala svarandens rättegångskostnader.

Högsta domstolen 2013-04-19, Ö 1979-11.