Rättegångskostnader som massagäld

Ett konkursbo övertog konkursgäldenärens talan i ett vid konkursutbrottet pågående mål. Konkursboet meddelade senare att det återtog sin talan. Vid målets avskrivande från vidare handläggning ålades konkursboet att betala svarandens rättegångskostnader.

Högsta domstolen 2013-04-19, Ö 1979-11.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar