Nyheter från juni 2013 ↓

Betryggande säkerhet och bevisbörda vid konkursansökan

Konkurshinder enligt 2 kap. 10 § konkurslagen

Det är gäldenären som har bevisbördan för de omständigheter som gör att en säkerhet är betryggande. Däremot gäller ett förhållandevis lågt beviskrav, Se NJA 2011 s. 951 p. 6.

Högsta domstolen 2013-05-31, Ö 3182-12.

 

Konkurs och entreprenad

Konkursförvaltarens förklaring att de vid konkursutbrottet pågående entreprenaderna inte skulle komma att fullföljas skall bedömas som en hävning av avtalen. Någon uttrycklig hävningsförklaring anses inte nödvändig. Som en följd av detta blev beställaren av entreprenaderna berättigad till skadestånd och kunde utnyttja föreliggande byggsäkerhetsförsäkring.

Svea hovrätt 2013-05-27, T 3778-12.