Betryggande säkerhet och bevisbörda vid konkursansökan

Konkurshinder enligt 2 kap. 10 § konkurslagen

Det är gäldenären som har bevisbördan för de omständigheter som gör att en säkerhet är betryggande. Däremot gäller ett förhållandevis lågt beviskrav, Se NJA 2011 s. 951 p. 6.

Högsta domstolen 2013-05-31, Ö 3182-12.

 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar