Nyheter från oktober 2013 ↓

Överta konkursgäldenärens talan

Konkursboet övertog inte konkursgäldenärens talan rörande ogiltigförklaring av konkursgäldenärens avskedande från sin anställning. Sedan tingsrätten förklarat avskedandet ogiltigt ingick gäldenären och hans arbetsgivare en förlikning rörande uteblivna anställningsförmåner. Konkursboet hävdade därefter bättre rätt till beloppet.

Högsta domstolen uttalar att vid bedömning av vad som omfattas av ett konkursbos beslut att inte överta gäldenärens talan bör avgörande vikt fästas vid vad konkursboet kunnat förutse vid sitt beslut. Här ansåg Högsta domstolen att konkursboet kunnat förutse att gäldenären, för det fall han vann framgång med sin talan mot sin arbetsgivare, också hade rätt till innestående anställningsförmåner. Då konkursboet inte övertog gäldenärens talan tillhörde därför inte det omtvistade beloppet konkursboet.

Högsta domstolen dom 2013-10-14, T 3101-12.

 

 

 

Nedsatt arvode pga. jäv

Svea hovrätt fastställde tingsrättens beslut att sätta ned förvaltarens arvode med 335 000 kr eller drygt en fjärdedel. När förvaltaren mottog förordnandet som förvaltare i konkursen hade han tidigare under förhållandevis lång tid varit förordnad som företagsrekonstruktör i konkursbolagets företagsrekonstruktion. Enligt domstolarna innebar detta att förvaltaren på grund av jäv varit förhindrad att åta sig uppdraget. Även om förvaltaren gjorde en annan bedömning borde han ha meddelat tillsynsmyndigheten om sitt tidigare uppdrag som rekonstruktör. Hovrätten ansåg därför att det fanns anledning att se mycket allvarligt på förvaltarens agerande och att det således fanns skäl att sätta ned hans arvode på grund av att han brustit i omsorg och skicklighet vid fullgörande av sitt uppdrag.

Svea hovrätt beslut 2013-10-11, Ö 7403-13.