Överta konkursgäldenärens talan

Konkursboet övertog inte konkursgäldenärens talan rörande ogiltigförklaring av konkursgäldenärens avskedande från sin anställning. Sedan tingsrätten förklarat avskedandet ogiltigt ingick gäldenären och hans arbetsgivare en förlikning rörande uteblivna anställningsförmåner. Konkursboet hävdade därefter bättre rätt till beloppet.

Högsta domstolen uttalar att vid bedömning av vad som omfattas av ett konkursbos beslut att inte överta gäldenärens talan bör avgörande vikt fästas vid vad konkursboet kunnat förutse vid sitt beslut. Här ansåg Högsta domstolen att konkursboet kunnat förutse att gäldenären, för det fall han vann framgång med sin talan mot sin arbetsgivare, också hade rätt till innestående anställningsförmåner. Då konkursboet inte övertog gäldenärens talan tillhörde därför inte det omtvistade beloppet konkursboet.

Högsta domstolen dom 2013-10-14, T 3101-12.

 

 

 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar