Nyheter från januari 2014 ↓

Miljörätt

Mark- och miljööverdomstolen fann i likhet med underinstanserna att två konkursbon bedrivit gruvverksamhet och därmed var att anse som verksamhetsutövare enligt 10 kap. miljöbalken. Domstolen framhöll att begreppet gruvverksamhet ska ses som en integrerad helhet bestående av flera delar. Medhänsyn till att föreläggandet var begränsat till vissa åtgärder avseende rening och egenkontroll har skäl för jämkning inte ansetts föreligga trots att konkursbona bedrev verksamheten under endast ett halvår. Se vidare NJA 2012 s. 125.

MÖD 2013:36.

Filial till irländskt bolag i likvidation

Då avregistreringen av filialen skett efter att konkursansökan lämnades in, ansåg hovrätten svensk domstol behörig att ta upp konkursansökan till prövning med tillämpning av artikel 3.2 eller 3.3 i insolvensförordningen. Eftersom bolagets huvudsakliga intressen fanns på Irland kunde ett huvudinsolvensförfarande inte inledas i Sverige. I stället blev det fråga om ett sekundärförfarande eller territoriellt begränsat förfarande.

Hovrätten för Övre Norrland 2013-11-05, Ö 507-12.