Nyheter från maj 2014 ↓

Rätten till inte inbyggt byggmaterial

En plåtslagarfirma försattes i konkurs under pågående entreprenad. Det fanns vid konkursutbrottet inte inbyggd plåt på arbetsplatsen. Den kom sedermera att byggas in av annan plåtslagare. Hovrätten anslöt sig till tingsrättens uppfattning att hanteringen av plåten inte ledde till något faktiskt rådighetsavskärande för plåtslagarfirman och att plåten därför utgjorde del av konkursboets förmögenhetsmassa vid konkursutbrottet. Regeln i ABT 06 kap. 8 § 8 som ger beställaren eller nytillträdd entreprenör rätt att efter hävning av entreprenadkontrakt bland annat överta material och varor var inte bindande för konkursboet till nackdel för konkursborgenärerna. Konkursboet hade inte heller inträtt i avtalet med den byggentreprenör som var plåtslagarfirmans beställare. Konkursboet erhöll därför ersättning motsvarande plåtens inköpspris.

Svea hovrätt, dom 2014-05-26, T 9753-13.

Skadestånd enligt 17 kap. 3 § konkurslagen

Hovrätten tillerkände gäldenären 50 000 kr för det merarbete som drabbat gäldenären som följd av en obefogad konkursansökan. Däremot ogillade hovrätten ett anspråk om 10 000 kr för gäldenärens försämrade renommé.

Hovrätten för Västra Sverige, beslut 2014-05-22, T 1905-13. 

Borgensmans rätt till av huvudgäldenären ställd säkerhet

3 § förmånsrättslagen är tvingande med hänsyn till övriga borgenärer på så sätt att det inte går att avtala om bättre förmånsrätt eller förmånsrätt i andra fall än vad förmånsrättslagen medger.  Det går emellertid inte av bestämmelsen att utläsa att hinder föreligger att avtala om sämre förmånsrätt eller ingen förmånsrätt alls. Bestämmelsen talar således för att den är dispositiv till de sämre prioriterade borgenärernas fördel.

Göta hovrätt beslut 2014-02-20, Ö 3147-12.