Rätten till inte inbyggt byggmaterial

En plåtslagarfirma försattes i konkurs under pågående entreprenad. Det fanns vid konkursutbrottet inte inbyggd plåt på arbetsplatsen. Den kom sedermera att byggas in av annan plåtslagare. Hovrätten anslöt sig till tingsrättens uppfattning att hanteringen av plåten inte ledde till något faktiskt rådighetsavskärande för plåtslagarfirman och att plåten därför utgjorde del av konkursboets förmögenhetsmassa vid konkursutbrottet. Regeln i ABT 06 kap. 8 § 8 som ger beställaren eller nytillträdd entreprenör rätt att efter hävning av entreprenadkontrakt bland annat överta material och varor var inte bindande för konkursboet till nackdel för konkursborgenärerna. Konkursboet hade inte heller inträtt i avtalet med den byggentreprenör som var plåtslagarfirmans beställare. Konkursboet erhöll därför ersättning motsvarande plåtens inköpspris.

Svea hovrätt, dom 2014-05-26, T 9753-13.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar