Förvaltararvode

Efter överklagande av tillsynsmyndigheten nedsatte hovrätten förvaltarens arvode med 12 000 kr för arbetet med förvaltarberättelsen. Konkursen var en avskrivningskonkurs med 10 895 kr i egna tillgångar. Tillsynsmyndigheten hänvisade till KFM Rapport 2011:1 och hävdade vidare att förvaltaren inte hade bort anlita sakkunnigt biträde för att granska gäldenärens bokföring.

Hovrätten framhöll att om förvaltaren hade uppfyllt skyldigheten att höra tillsynsmyndigheten innan han anlitade revisorn så hade nödvändigheten därav kunnat bli föremål för ytterligare överväganden innan denna kostnad uppstod. Eftersom så inte hade skett fann hovrätten att förvaltaren, mot de invändningar som framförs av tillsynsmyndigheten, inte hade styrkt skäligheten av sitt anspråk på ersättning för förvaltarberättelsen utöver vad tillsynsmyndigheten hade vitsordat.

Hovrätten fann vidare att förvaltaren inte hade rätt till ersättning i tingsrätten för eget arbete i anledning av tvisten om arvodesanspråket; se NJA 2008 s. 941.

Göta hovrätt beslut 2014-10-24, Ö 1851-14.

 

 

 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar