Förvaltararvode

Det av förvaltaren yrkade arvodet uppgick till 8 282 500 kr. Konkursen hade varit mycket stor och i konkurshandläggningen hade ingått en omfattande tvist; se NJA 2012 s. 419. Efter vissa invändningar från tillsynsmyndigheten satte tingsrätten ned arvodet med 1 127 500 kr till 7 155 000 kr. Såväl konkursförvaltaren som konkursgäldenärens ställföreträdare överklagade beslutet till hovrätten.

Ställföreträdaren gjorde bl.a. gällande att förvaltarens arvode tillsammans med ersättningen till sakkunniga biträden uppgick till ca 13 miljoner kronor och att tvisten kostat konkursboet ca fem miljoner kronor.

Hovrätten framhöll att tillsynsmyndighetens yttrande enligt förarbetena ska tillmätas stor betydelse (prop. 1986/87:90 s. 158) och att myndigheten inte överklagat tingsrättens beslut. Hovrätten tolkade detta som att myndigheten godtagit tingsrättens bedömning och fann inte skäl till ytterligare nedsättning utan fastställde tingsrättens beslut.

Göta hovrätt beslut 2014-10-21, Ö 3074-13.

 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar