Nyheter från december 2014 ↓

Nekad kvittningsrätt

Högsta domstolen fann att förvaltarbyrån vid verkställighet av en skiljedom mot ett konkursbo saknade kvittningsrätt för byråns arvodesanspråk. De medel som hade satts in på de aktuella kontona, som visserligen hade öppnats i byråns namn, härrörde inte från medel som avskilts ur byråns förmögenhetsmassa utan från medel som hade tillhört konkursboet.

Högsta domstolen, beslut 2014-12-19, Ö 5861-13.

 

 

Preskriptionsavbrott

Konkursgäldenär har ansetts ha rätt att avbryta preskription av en fordran som hör till konkursboet.

Högsta domstolen dom 2014-12-05, T 3933-13.

Arvode kan inte kvittas mot skadestånd

Högsta domstolen fann att konkursförvaltaren inte agerat med tillräcklig omsorg i samband med sitt beslut att dröja med försäljningen av i konkursboet ingående aktier. Däremot fann domstolen inte att det kunde riktas någon anmärkning mot de efterföljande åtgärder som blev följden av beslutet. Enligt domstolen kan i princip boets skadeståndsanspråk inte kvittningsvis prövas vid arvodesbestämningen. Domstolen fann därför att den brist i omsorg som anförts av domstolen endast bör inverka på arvodet för den ifrågavarande förvaltningsåtgärden.  Som en följd av detta satte domstolen ned arvodet med 10 000 kr inkl. mervärdesskatt. Till saken hör att tingsrätten med instämmande av hovrätten hade satt ned arvodet med 250 000 kr inkl. mervärdesskatt av yrkade 343 750 kr inkl. mervärdesskatt.

Högsta domstolen 2014-12-03, Ö 4083-13.

 

Rekonstruktion och ifrågasatt jäv

Av Högsta domstolens beslut framgår följande.

1. Jäv ansågs inte föreligga trots att rekonstruktionen pågått under cirka ett års tid, eftersom det hade förflutit två år och fem månader sedan den avslutades fram till konkursbeslutet och det inte förelåg några utestående frågor som kunde medföra att konkursförvaltaren skulle behöva ägna sig åt att granska sina egna åtgärder som rekonstruktör under rekonstruktionen.

2. Enbart en konkursförvaltares åsidosättande av underrättelseskyldigheten rörande jävsgrundande omständigheter kan inte i sig medföra en reduktion av det arvode han skall tillerkännas enligt 14:4 konkurslagen. Detta gäller oavsett det i efterhand visar sig att han faktiskt varit jävig. I förevarande fall fann Högsta domstolen att förvaltaren hade skött konkursförvaltningen utan anmärkning.

3. Underlåtenheten att iaktta skyldigheten att anmäla jävsgrundande omständigheter kan inverka på bedömningen om vederbörande i fortsättningen är lämplig för förvaltaruppdrag.

Högsta domstolens beslut 2014-12-03, Ö 5505-13.

Omfattningen av ett ackord

Ett företag i rekonstruktion underlät att fullfölja ett före rekonstruktionsförfarandet ingånget avtal. Den fordring som detta gav upphov till har ansetts omfattas av ackordet. Avsikten med 3 kap. 3 § lagen om företagsrekonstruktion är att fordringar vars infriande är beroende av gäldenärsföretagets betalningsförmåga omfattas av ackordet. Samma övervägande ligger bakom 5 kap. 1 § konkurslagen.

NJA 2014 s. 537.