Preskriptionsavbrott

Konkursgäldenär har ansetts ha rätt att avbryta preskription av en fordran som hör till konkursboet.

Högsta domstolen dom 2014-12-05, T 3933-13.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar