Rekonstruktion och ifrågasatt jäv

Av Högsta domstolens beslut framgår följande.

1. Jäv ansågs inte föreligga trots att rekonstruktionen pågått under cirka ett års tid, eftersom det hade förflutit två år och fem månader sedan den avslutades fram till konkursbeslutet och det inte förelåg några utestående frågor som kunde medföra att konkursförvaltaren skulle behöva ägna sig åt att granska sina egna åtgärder som rekonstruktör under rekonstruktionen.

2. Enbart en konkursförvaltares åsidosättande av underrättelseskyldigheten rörande jävsgrundande omständigheter kan inte i sig medföra en reduktion av det arvode han skall tillerkännas enligt 14:4 konkurslagen. Detta gäller oavsett det i efterhand visar sig att han faktiskt varit jävig. I förevarande fall fann Högsta domstolen att förvaltaren hade skött konkursförvaltningen utan anmärkning.

3. Underlåtenheten att iaktta skyldigheten att anmäla jävsgrundande omständigheter kan inverka på bedömningen om vederbörande i fortsättningen är lämplig för förvaltaruppdrag.

Högsta domstolens beslut 2014-12-03, Ö 5505-13.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar