Nekad kvittningsrätt

Högsta domstolen fann att förvaltarbyrån vid verkställighet av en skiljedom mot ett konkursbo saknade kvittningsrätt för byråns arvodesanspråk. De medel som hade satts in på de aktuella kontona, som visserligen hade öppnats i byråns namn, härrörde inte från medel som avskilts ur byråns förmögenhetsmassa utan från medel som hade tillhört konkursboet.

Högsta domstolen, beslut 2014-12-19, Ö 5861-13.

 

 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar