Rekonstruktör som förvaltare i efterföljande konkurs

Enligt Högsta domstolen bör en utgångspunkt vara att när det har rört sig om en rekonstruktion i vilken rekonstruktören har vidtagit åtgärder av sådan omfattnming och sådant slag att det är svårt att bedöma om granskning av åtgärderna i en efterföljande konkurs kan aktualiseras, bör – även om rekonstruktionen endast pågått endast en kortare tid – rekonstruktören som regel inte utses till förvaltare. Däremot bör det inte föreligga något hinder mot att utse en rekonstruktör till konkursförvaltare om det under den inledande analysfasen av rekonstruktionen visar sig att det saknas förutsättningar för att genomföra ett ackord och företaget därför försätts i konkurs utan att det under rekonstruktionen har vidtagits annat än sedvanliga rutinåtgärder. Exempel på åtgärder som i regel inte behöver befaras leda till något efterföljande granskningsbehov är kontantinköp för fortsatt drift och åtgärder inom ramen för lönegarantisystemet.    

Högsta domstolen 2014-12-18, Ö 3190-14 och 4110-14.

 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar