Nyheter från juni 2015 ↓

Aktier och företagshypotek

Såväl aktier avsedda för allmän omsättning som andra aktier är undantagna från företagshypotek.

Högsta domstolen 2015-06-18, Ö 3625-14,

Tillsynsavgift miljö

Tvisten gällde en tillsynsavgift som föranletts av en brand som inträffat före konkursutbrottet. Mark- och miljööverdomstolen fann att konkursboet skulle betala den del av avgiften som avsåg arbete som miljö- och räddningstjänstnämnden hade vidtagit efter konkursutbrottet.

Mark- och miljööverdomstolen 2015-05-05, M 8398-14.

Ensam ledamot

Sedan ett bolag försatts i konkurs utträdde flera av ledamöterna ur styrelsen. Högsta domstolen fann att den enda kvarvarande ledamoten var behörig att överklaga konkursbeslutet, eftersom styrelsen enligt bolagsordningen kunde bestå av en ledamot, som ensam kunde företräda bolaget. Någon suppleant var inte föreskriven.

Högsta domstolen 2015-06-05, Ö 2267-15.