Tillsynsavgift miljö

Tvisten gällde en tillsynsavgift som föranletts av en brand som inträffat före konkursutbrottet. Mark- och miljööverdomstolen fann att konkursboet skulle betala den del av avgiften som avsåg arbete som miljö- och räddningstjänstnämnden hade vidtagit efter konkursutbrottet.

Mark- och miljööverdomstolen 2015-05-05, M 8398-14.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar