Nyheter från september 2015 ↓

Återvinning 4:5 konkurslagen

Hovrättens domskäl utgör ett pedagogiskt exempel på hur konkursboet bör ange de konkreta rättsfakta som åberopas till stöd för boets återvinningstalan.

Hovrätten för Västra Sverige, 2015-06-18, T 5417-14.

Kolliderande konkursansökningar

Handläggningen av den första konkursansökan ska slutföras även om tingsrätten fått kännedom om att gäldenären blivit försatt i konkurs vid annan tingsrätt.

Göta hovrätt 2015-03-17, Ö 662-15.

Taleändring vid återvinningstalan

Utgångspunkten är att en taleändring som är tillåten enligt rättegångsbalken får göras även efter fristen i 4:20 konkurslagen om inte särskilda ändamålsskäl talar i annan riktning.

Hovrätten för Västra Sverige, 2015-05-20, Ö 5062-14. Se även NJA 1990 s. 366.