Arvodesfråga – kostnad för revision

I en konkurs där förvaltaren belastat boet med knappt 300 000 kr för en revisorsutredning uttalar Högsta domstolen på samma sätt som i NJA 2014 s. 798 brist i omsorgen endast ska påverka arvodet för den förvaltningsåtgärd som bristen hänför sig till. Arvodet får inte heller sättas så lågt att förvaltaren inte får skälig ersättning för det arbete han utfört i den aktuella delen. Frågan om skada för boet genom en förvaltningsåtgärd får istället prövas genom klander av slutredovisningen.

NJA 2016 s. 1186.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar